google-site-verification=DHfyDmY_zRlFNcpnhI4KBYtqALPSK5ImjUFl01y4_ss

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) és Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) alapján.

A jelen adatvédelmi és adatkezelési Tájékoztató célja az érintettek tájékoztatása az adatkezelő tevékenységéről, adatkezelési gyakorlatáról, a kezelt adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.

A tájékoztató hatálya

1. A Tájékoztató az XXX, mint Adatkezelő Honlapján megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

2. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésre, amelyeket Adatkezelőn kívüli harmadik személyek végeznek az Adatkezelő számítógépes rendszerein, az általuk közzétett tartalmakra és az általuk kezelt személyes adatokra.

3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót saját belátása, döntése szerint bármikor egyoldalúan módosítsa.

Meghatározások, fogalmak

Adatkezelő: 

az, aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Adatkezelő: XXX 

Tájékoztató:

az Adatkezelő jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

Honlap:

az Adatkezelő által üzemeltetett kpidrivenmentoring.eu internetes oldal.

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatfeldolgozó:

az, aki az adatkezelővel kötött szerződése alapján az adatok feldolgozását végzi.

Szolgáltatások:

az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, amelyek a Honlapon vehetőek igénybe vagy érhetőek el.

Felhasználó:

az adatalany/érintett természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a szolgáltatás igénybevételéhez-, az adatkezelés céljának megfelelően szükséges adatait.

Külső szolgáltató:

az Adatkezelő által, a Honlap üzemeltetéséhez vagy a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan igénybe vett harmadik fél. A harmadik fél felé személyes adatok továbbításra nem kerülnek. Szintén külső szolgáltatónak minősülnek azok is akik az Adatkezelő honlapján adatokat gyűjtenek a Felhasználókról (például statisztikai célra), melyek akár önállóan, akár más adatokkal összhangba hozva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Az adatkezelés célja

1. Adatkezelő a felsorolt adatkezelési célok érdekében kezelhet személyes adatokat:

1.1. A Felhasználó azonosítása a Szolgáltatásokban.

1.2. A Felhasználó jogosultságainak meghatározása, azonosítása a Szolgáltatásokban.

1.3 A Szolgáltatások teljesítése.

1.4. A Felhasználóval való szükséges kapcsolattartás, a Felhasználó igényeinek, támogatási kéréseinek kezelése.

1.5. Az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

1.6. A Felhasználó jogainak védelme.

2. Adatkezelő az 1. pontban felsorolt bármely cél elérése érdekében kezelhet személyes adatokat.

3. A személyes adatokat az 1. pontban felsoroltakon kívül az Adatkezelő egyéb célra nem használja fel.

Az adatkezelés jogalapja

1. A Honlapon közzétett szolgáltatásokkal kapcsolatban személyes adatok megadása is szükséges, az adatkezelés fent részletezett céljaihoz. A Felhasználók előzetes tájékoztatásban részesülnek a bekért személyes adatok felhasználási céljáról, majd önkéntesen nyilatkoznak a kifejezett hozzájárulásukról ahhoz, hogy a személyes adataik a meghatározott célokra felhasználásra kerüljenek.

2. A Felhasználó jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, ami azonban a visszavonás előtti jogszerű adatkezelést nem érinti.

3. A Felhasználótól bekért név, e-mail cím és telefonszám a legfontosabb adatok, amivel azonosítjuk a felhasználót. A Felhasználó ezen adatok megadásakor felelősséget vállal azért, hogy ezen adattal kizárólag ő veszi igénybe a Szolgáltatást. Ezen felelősségvállalás azt is jelenti, hogy a megadott saját e-mail címmel kapcsolatos mindennemű felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

A kezelt adatok

1. Személyes adatok köre

1.1. A Felhasználóhoz kapcsolódóan az igénybe vett szolgáltatások nyilvántartása és a kommunikációhoz szükséges azonosítás érdekében kérünk be adatokat.

1.2. A Felhasználó azonosításra használt adata a név, e-mail cím és a telefonszám.

1.3. A Felhasználóhoz kapcsolódóan rögzítjük a Szolgáltatások megrendelésekor a számlázási adatokat. A számlázási adatokat minden következő rendeléskor felülírhatja a Felhasználó.

2. Egyéb adatok

2.1. A Felhasználó böngészőjében, a Honlapon nyújtott tájékoztatás és Szolgáltatás testreszabása érdekében, kis adatcsomag, ún. HTTP-süti, süti vagy cookie kerül elhelyezésre. Amikor ezen cookie munkamenet, ún. session kialakításához szükséges, akkor ez külön tájékoztatás nélkül, automatikus történik, és csak annyi időtartamra vonatkozik ameddig a felhasználó be van jelentkezve. Ha állandó cookie, ún. persistent cookie kerül elhelyezésre, akkor a Felhasználót erről előzetesen tájékoztatjuk és hozzájárulását kérjük. A cookie-t a Felhasználó törölheti a böngészéshez használt eszközéről, illetve, amennyiben a böngészője ezt lehetővé teszi, tilthatja a cookie-k használatát.

2..2. A Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan automatikusan rögzítésre, naplózásra kerülnek adatok. Ezen technikai adatok külön hozzájárulás nélkül, automatikusan kerülnek rögzítésre. Tárolásuk az adatkezelés időtartamában van meghatározva.

Az adatkezelés időtartama

1. A Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatokat a szerződéses jogviszony fennállásáig vagy az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig tároljuk nyilvántartásainkban.

2. A jogszabályi kötelezettség alapján végzett adatkezeléskor, például a számlázási adatok esetén („Áfatv”) a jogszabályoknak megfelelő ideig tároljuk.

3. A Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan automatikusan, a technikai folyamatok eredményeképpen létrejött, naplózott adatokat 30 napig tároljuk. Bűncselekmény gyanúja vagy polgári felelősség gyanúja esetén az Adatkezelő jogosult ezen naplózott adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

4. A Felhasználó kérésére, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit, törlés helyett az Adatkezelő korlátozhatja a személyes adatok felhasználását. A személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll a törlést kizáró adatkezelési cél.

5. Az Adatkezelő törli a személyes adatokat amennyiben azt bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli.

Az adatok biztonsága

1. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait biztonságosan kezeli, műszaki intézkedésekkel és megoldásokkal, valamint szervezeti intézkedésekkel igyekszik meggátolni azt, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférhessenek.

2. Az Adatkezelő olyan intézkedéseket és megoldásokat alkalmaz, amelyek révén biztosítja az adatok titkosságát, sértetlenségét, illetve gondoskodik arról, hogy az adatok rendelkezésére álljanak, hozzáférhetőek legyenek a Felhasználó számára, amikor szüksége van rá.

3. Az Adatkezelő fontosnak tartja és törekszik arra, hogy minimalizálja a kezelt személyes adatok mennyiségét. A szükséges adatfeldolgozást és továbbítást követően a minimumra csökkenti a tárolt személyes adatok mennyiségét, csak annyit tárol amennyi szükséges a rendszere optimális működéséhez.

4. Az Adatkezelő a tőle jogosan elvárható mértékben mindent megtesz a Felhasználó személyes adatainak védelme érdekében, azonban az adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni, főleg olyan esetekre tekintettel, amelyek előre nem láthatóak, vagy szándékos rongálás, illetéktelen rendszerbehatolás, vis maior stb. miatt következnek be. Az Adatkezelő az előre nem látható okokból származó adatvesztésből vagy harmadik személyhez való kerüléséből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal, és nyomatékosan felhívja a Felhasználó figyelmét az adatai rendszeres, saját eszközön történő mentésének fontosságára is. Az Adatkezelőt nem terheli felelősség abban az esetben sem, ha a Felhasználó nem rendeltetésszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak és elvárásoknak megfelelően használja és kezeli a Szolgáltatásokat.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás és egyéb külső szolgáltatók

1. Az Adatkezelő a Honlap statisztikai adatainak előállításában a Google Analytics webanalitikát nyújtó Külső Szolgáltatót használja, a Google LLC-t, aki a továbbított adatokat saját adatvédelmi tájékoztatója szerint kezelik, az abban foglaltak az irányadóak.

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. A tájékoztatáshoz való jog előzetesen, majd az adatkezelés során, illetve annak megszűnéséig megilleti a Felhasználót. A Felhasználó a személyes adatainak kezeléséről bármikor, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelő online ügyfélszolgálatán, email- vagy postai címén. A kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha a Felhasználó a kérés alapján egyértelműen beazonosítható. Az Adatkezelő hiteles beazonosítást követően 30 napon belül tájékoztatja a Felhasználót. A tájékoztatási kérelem összetettségének függvényében, a beérkezett kérelmek számát is figyelembe véve, szükség esetén az Adatkezelő további 2 hónappal meghosszabbíthatja ezt a határidőt. Az Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatások igénybevételének felületén, a Honlapon, bejelentkezés után, a Felhasználói profiloldalán, maga is tájékozódhat a kezelt adatairól, hozzáférhet azokhoz.

2. A személyes adatainak helyesbítését, módosítását vagy kiegészítését bármikor kérheti a Felhasználó. Az opcionálisan megadott személyes adatokat bármikor módosíthatja a Felhasználó a profiloldalán, a Honlapra való bejelentkezést követően. Ez alól kivétel az email címe, amit kérésre, hitelt érdemlő beazonosítást követően az Adatkezelő tesz meg.

3. A személyes adatainak törlését (ún. „elfeledtetéshez való jog”) a Felhasználó bármikor kérheti. A Felhasználó a személyes adatainak törlését írásban kérheti az Adatkezelő email- vagy postai címén. A Felhasználónak joga van a személyes adatinak törlését kérni ha azokra már nincs szükség az adatkezelési cél teljesüléséhez, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, ha tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs jogszerű ok ami akadályozná a törlést, ha az adatkezelésnek nincs jogalapja vagy ha jogi kötelezettség teljesítéséhez a személyes adatokat törölni kell. Az Adatkezelő a törlést megtagadhatja, ha arra a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabály felhatalmazást ad, vagy ha jogi igény miatt, annak előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükség van rá. Ilyen esetben, a törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót.

4. A személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti a Felhasználó, ha vitatja azok helyességét, pontosságát. A Felhasználó kérheti a korlátozást jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez is. A korlátozás időtartama addig terjedhet ki, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok helyességét, pontosságát. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót.

5. Személyes adatainak kezelése ellen a Felhasználó tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közérdekű feladat teljesítése érdekében történik, ha az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő ilyen esetben megszünteti az adatkezelést, kivéve olyan kényszerítő erejű jogos igény előterjesztése, érvényesítése és védelme esetén, amely elsőbbséget élvez a Felhasználó adatkezelési jogaival szemben.

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

1. Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen észrevétellel, kérdéssel, panasszal bármikor az Adatkezelőügyfélszolgálatához lehet fordulni.

2. A Felhasználó jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), mint felügyeleti hatóságnál, ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatai kezelésében jogsérelem érte. A hatóság elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu

3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.


Scanneld be a digitális névjegykártyámat!

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.